Valfrihet och skoluniform

Är valfrihet viktigt eller inte?

Nu har det blossat upp en debatt (igen) om huruvida en skola får ha kläduniform för eleverna eller inte och framförallt vad som händer om en elev bryter mot klädreglerna. En del förespråkare menar att det råder valfrihet och gillar man inte läget kan man välja en annan skola som inte har skoluniform. Det handlar om grundskola och eftersom grundskolan är obligatorisk i Sverige (skolplikt) är det en principiellt viktig fråga; eleverna måste ju gå i grundskolan (i motsats till t ex i Finland där man har läroplikt, d v s föräldrar får hemskola sina barn istället för att de ska gå i grundskolan), d v s det råder ett tvång och därför blir frågan om vad som är okej eller inte under skoltid ännu viktigare. 

I media har frågan handlat om allt möjligt (t ex moraliska aspekter, om tjejers klädsel kontra killars klädsel etc) och debatten har som vanligt blivit väldigt polariserad.  

Det som förbryllar mig är om valfriheten är viktig eller inte, för jag får inte riktigt ihop det. En del förespråkare av valfrihet skulle i stort sett dö för rätten till valfrihet. I det här fallet innebär det rätten för elev/förälder att välja skola (eller egentligen önska vilken skola man vill gå i eftersom det inte finns någon garanti att man får en plats på den skolan). Samma individer ser dock inga som helst problem med att eleverna inte har någon valfrihet när det gäller hur de klär sig under skoltid. Är valfriheten viktig eller inte eller är den bara viktig ibland? Klädsel är ju en moralisk fråga och jag tänkte inte ge mig in i en moraldebatt (eftersom det är helt okej att tycka olika om vad som är lämplig klädsel eller inte). Däremot är det solklart att man måste titta på vad juridiken och lagstiftningen säger inom området. Får en skola göra så här eller inte? Om man inte får göra så enligt lagen är det bara att dessa individer att kapitulera (eller kanske hylla att valfriheten vunnit även när det gäller klädseln 😉 i frågeställningen, för inte kan de väl tycka att det är okej att grundskolor i Sverige struntar i vad som är lagligt eller inte?).

Eftersom det inte är första gångens liknande inträffat i skolsverige finns det väldokumenterat vad som är tillåtet respektive inte tillåtet. Utifrån tidigare anmälningar som gjorts inom området klädsel i skolan så har Skolinspektionen uttalat sig på följande sätt:

Enligt myndigheten får en viss klädsel förbjudas endast om den påverkar ordningen och säkerheten eller om den förhindrar skolan att genomföra sitt pedagogiska uppdrag.

Skolinspektionen påpekar att elevernas klädsel handlar om individens frihet och integritet. I skollagstiftningen såväl som i läroplanen framgår att denna frihet är en del av den värdegrund som ska prägla skolans verksamhet. Av denna anledning understryker Skolinspektionen att en skolas ordningsregler endast i undantagsfall får omfatta regler om hur elever ska vara klädda, exempelvis om det krävs av säkerhets-​ eller ordningsskäl.

 

Felaktigheten uppstår när det finns ett krav på enhetlig klädsel som leder till disciplinära åtgärder om en elev bryter mot reglerna.

Det är alltså inte förbjudet för en skola att ha skoluniform, men det är då en rekommendation, inget tvång. Man har heller inget lagligt stöd när man inför disciplinära åtgärder då elever inte följer de uppsatta klädreglerna. Här uppstår alltså problemet oberoende av vad vi som individer tycker är moraliskt riktigt eller inte. Det räcker inte med att säga att de som inte gillar läget kan välja någon annan skola. Om de som jobbar på en skola bryter mot lagen måste de ändra sig sig att de följer lagen. Det finns inget utrymme för att tycka något annat, annars är svensk skola riktigt illa ute! Vilken/vilka lagar ska man strunta i att följa nästa gång?!? 

Norstedts juridik har tittat på frågan och de skriver bl a (se källor längst ner för att läsa hela texten)

Klädselkrav strider mot yttrandefriheten

Rätten att ha på sig de kläder man vill omfattas även i viss utsträckning av den grundlagsskyddade yttrandefriheten som återfinns i 2 kap. 1 § regeringsformen, RF. Eftersom en inskränkning av denna rättighet kräver stöd i lag – och frågan om klädsel i skolan inte regleras i skollagen – är det Skolverkets bedömning att det saknas stöd för att ställa krav på att elever ska bära skoluniform.

-Generellt sett uppfattar jag rättsläget som klart – man får inte kräva en viss klädsel av eleverna och man bör avstå från att rekommendera det, säger Mikael Hellstadius.

Under 2017 handlade Skolinspektionen ett ärende (dnr 401-2017:7883) som rörde frågan om skoluniform. Friskolan, Nordic International School Norrköping, erbjöd årligen sina elever skolkläder gratis. Av skolans ordningsregler framgick att eleverna skulle vara klädda i dessa, och att en elev som bröt mot reglerna skulle tilldelas en varning – vid den tredje varningen skulle eleven få 15 minuters kvarsittning. Reglerna motiverades bl.a. av att stärka den internationella profilen på skolan.

Skolinspektionen fann att skolans ordningsregler stred mot lag och förelade skolan att ändra dessa. Inspektionen betonade dock att det normalt inte strider mot gällande regler att kostnadsfritt erbjuda elever en enhetlig klädsel, bristen ligger i de regler som förenades med disciplinära åtgärder.

-Skolor försöker på kreativa sätt runda Skolinspektionens tillsyn genom att gratis skicka ut kläder och påstå att det är frivilligt. Det finns inget förbud mot att själv välja att ha på sig skolans kläder, men en sådan hållning kan ändå ha negativ inverkan på elever då de drabbas av grupptryck, och då blir det i praktiken fråga om skoluniform ändå, säger Mikael Hellstadius.

En kommentar från Jensens rekommendation att inte använda mysbyxor och magväska:

Grundskolan Jensen går alldeles för långt – det är ett stort ingrepp i elevernas personliga integritet. 

Om en klädrekommendation är skriven på det sättet att man mer eller mindre uppfattar det som ett tvång är det inte någon rekommendation. Jag kan inte se att denna typ av skrivning är förenlig med lag. 

Får en skola i Sverige inte alls ha några åsikter alls om elevernas klädsel? 

I vissa specifika fall får man det, t ex om en elev har symboler som är hets mot folkgrupp (d v s elevernas klädsel bryter mot andra lagar) eller om det krävs viss klädsel av säkerhetsskäl, t ex vid en kemilaboration. En skola får dela ut gratis enhetliga kläder till eleverna, men de kan inte kräva att eleverna måste ha de kläderna på sig, d v s de kan inte sätta in disciplinära åtgärder om eleverna inta använder de tilldelade kläderna.   

Vi behöver alltså inte ha någon moraldebatt om frågan. Vill förespråkarna få till en ändring får de se till att lagarna ändras, med nuvarande lagar är läget solklart. Den berörda skolan bryter mot lagen och måste således upphöra med det. Ändrar man lagarna måste man dock vara medveten om att valfriheten minskar. Ett moment 22 alltså om man hyllar valfrihet över allt annat.

Personligen är jag för valfrihet, men inte till vilket pris som helst.

Källor:

https://www.nj.se/nyheter/far-skolan-uppmana-elever-att-kla-sig-pa-ett-visst-satt 

https://www.jpinfonet.se/kunskap/nyheter4/krav-pa-skoluniform-strider-mot-skollagen/ 

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *