Trygghet och Studiero

I partiledardebatten i Agenda i går kväll pratade man om skolan. Nedan har jag har valt ut vad förespråkarna av dagens svenska skolsystem sa om ordning, studiero och trygghet: 

Jimmy Åkesson pratade om ”Ordning & reda och trygghet” och att det är viktigt i skolan.

Ulf Kristersson: Det stora problemet är bristande kunskap och bristande ordning och reda.

Ebba Busch Thor pratade om sin son som går i en kommunal skola och där 60% av eleverna tycker att de blir störda så de inte kan lära sig.

Nyamko Sabuni: Pratade om stök och otrygghet i de sämsta skolorna (i debatten pratades det om de 28 sämsta skolorna i Sverige där de flesta på den listan är kommunala skolor) och att friskolor lyckas bättre. 

Annie Lööf – pratade bl a om att skapa lugn och ordning 

Det är tydligt att när man lyssnade på debatten att partiledarna som förespråkar det nuvarande svensk skolsystemet tycker att trygghet, studiero och ordning är något som är viktigt och en del av partiledarna säger rakt ut (och en del säger det indirekt, men inte rakt ut) att de kommunala skolorna är sämre på trygghet och studiero samtidigt som de förmedlar att friskolorna är bättre på trygghet och studiero.

Det har under många år i Sverige pratats väldigt mycket om att friskolorna har ”ordning och reda” och att det är dålig studiero i de kommunala skolorna, så det är inget nytt, men nu har det gått så långt att inte bara många skoldebattörer och ägare av friskolor utan t o m partiledarna använder sig av den retoriken i debatten om de svenska skolorna. Jag har gjort ett blindtest som du strax ska få göra för att se om detta påstående stämmer med verkligheten eller om det bara är något som antas vara sant för att det sagts så många gånger (alternativt är något som lobbyisterna vill att ska sägas av rätt personer så många gånger att det antas vara sant).

För att få en så korrekt bild som möjligt av hur det ser ut på skolorna har jag gjort på följande sätt: Jag har använt mig av svaren på den enkät som skolinspektionen använder och fokuserat på grundskola eftersom den skolformen är obligatorisk i Sverige, medan gymnasiet är en frivillig skolform. Enkäten ställs till lärare, föräldrar och elever, men eftersom jag vill veta hur det ser ut i klassrummen har jag valt ut elevernas svar – det är ju bara eleverna som är med på alla lektioner i klassrummet (lärarna är med på en del lektioner, men eleverna har ju flera lärare, så inte ens lärarna har helhetsbilden (en klass kan ha studiero med en lärare men inte med en annan lärare) och föräldrarna är aldrig med på lektionerna). Eleverna i år 5 och år 9 är det som svarat på enkäten och enkäten genomfördes vt 2021, så resultaten är en bild av nuläget på skolorna förra terminen. 

Jag har valt ut fem av de största friskolekoncernerna och matchat dem med kommuner som haft ett relativt likvärdigt antal elever som svarat på enkäten. Det enda undantaget är IES där jag matchat dem mot Malmö istället för Stockholm eller Göteborg eftersom jag inte hittade en sammanställning på kommunnivå (Huvudmannarapport) för någon av dessa två kommuner. Malmö har 4 956 svar totalt och IES har 6 748 svar totalt. 

Observera att index för år 5 och år 9 inte är jämförbara med varandra. 

Jag har valt ut de fyra områden i enkäten som jag anser är relevanta i det här sammanhanget, d v s som berör trygghet, studiero och kränkningar (dessa fyra områden består vardera av två eller tre frågor, d v s medelvärdet jag redovisar är ett medelvärde på dessa två eller tre underfrågor):

  • Ordningsregler
  • Studiero
  • Trygghet
  • Kränkningar

Ordningsregler och kränkningar ingår eftersom de i hög grad påverkar tryggheten och studieron. Jag har lagt upp blindtestet så att jag parat ihop en friskolekoncern med en kommun i par och då blir det totalt fem sådana par. A/B är alltså en friskolekoncern och en kommun, C/D likaså osv.

För att underlätta för dig som läsare har jag färgkodat tabellen: 

Blå färg innebär samma medelvärde som genomsnittet i den årskursen. 

Grön färg innebär högre medelvärde (ljusgrön är 0,1-0,3 högre och mörkgrön är minst 0,4 högre) än genomsnittet för den årskursen.

Röd färg innebär lägre medelvärde (ljusröd är 0,1-0,3 lägre och mörkröd är minst 0,4 lägre) än genomsnittet för den årskursen.

Genomför nu blindtestet nedan genom att titta på tabellen nedan och svara på de tre frågorna som finns under tabellen!

Vilken som är friskolekoncernen och vilket som är kommunen i varje par får du reda på först efter att du gjort följande tre saker (skriv ner dina svar!):

  1. Välj vilken i varje par som du skulle placera ditt barn i (har du inte barn får du låtsas att du har det). Du ska alltså välja totalt fem stycken, en i varje par (A eller B, C eller D, E eller F, G eller H och I eller J)!
  2. När du gjort det skriver du ner vilken av respektive par som du tror är en friskolekoncern resp kommun?!
  3. Av alla friskolekoncerner/kommuner i sammanställningen – vilken/vilka skulle du rekommendera och vilken/vilka skulle du avråda dina och andras barn från?

Nu när du har gjort ovanstående uppgift är du förstås nyfiken på vilka som är friskolekoncerner och vilka som är kommunala skolor. 

Det ska du snart få reda på, men för att du faktiskt ska göra övningen först och inte bara titta på facit har jag lagt de rätta svaren längre ner i blogginlägget, så gå tillbaka och gör övningen först innan du scrollar ner till svaren!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Är du säker på att du genomfört de tre uppgifterna skriftligt? Om inte – gå tillbaka och gör det innan du tittar på svaren!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

C och J är överlägset bäst och har grönt inom alla åtta värden, d v s ligger över medelvärdet på alla dessa områden.

Det är dock viktigt att komma ihåg att alla skolor inte kan ligga över medelvärdet, men förbättringar kan ske så att medelvärdet höjs!

 

Här kommer svaren på vem som är vem i blindtestet:

Friskolekoncernerna är A, C, F, H och I

Kommunerna är B, D, E, G och J

 

För den som vill veta exakt vilken koncern/kommun det handlar om så ser det ut på följande sätt:

A är Internationella Engelska Skolan i Sverige AB (6 748 svar), B är Malmö (4 956 svar), C är Thoren Framtid AB (428 svar), D är Härnösand (440 svar), E är Umeå (2010 svar), F är Pysslingen förskolor och skolor AB (2083 svar), G är Varberg (1215 svar), H är Vittraskolorna AB (1102 svar), I är Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag (3089 svar) och J är Uppsala (3244 svar). Svarsfrekvensen har legat mellan 74 och 92%, med lite lägre svarsfrekvens för år 9 än år 5. Både Vittra och Pysslingen ingår i Academedia, men deras svar i enkäten är separerade, så därför är de med som Vittra resp Pysslingen istället för som Academedia.

 

Med tanke på att friskolekoncernerna lockar till sig elever som har föräldrar med en genomsnittligt högre utbildningsbakgrund (se bilden nedan som jag lånat av Jonas Vlachos) blir resultaten än mer anmärkningsvärda. De borde med tanke på elevunderlaget prestera klart bättre än de kommunala skolorna, men det gör de inte enligt de egna eleverna (bara en friskolekoncern av de som ingår i blindtestet (den minsta vad gäller grundskoleverksamhet) utmärker sig genom att göra det). Självklart finns det enskilda skolor (både kommunala och fristående) som har problem med trygghet och studiero, men att kategorisera så som många förespråkare av det svenska skolsystemet gör, d v s att friskolor generellt skulle ligga högt och kommunala skolor generellt skulle ligga lågt finns det inga bevis för och därför måste vi lämna den typen av argument, särskilt om man är partiledare och vill ha någon som helst trovärdighet kvar! 

Tipsa gärna andra personer som gått på den mördande reklamen att friskolekoncernerna har ”ordning och reda” och att de kommunala skolorna inte har det om att göra mitt blindtest! Partiledarna är de första som borde göra det. Bara för att något sägs många gånger blir det inte automatiskt sant!

 

Källa:

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-rapporter-och-beslut-fran-skolinspektionen?sok=SokSE&termin=VT2021&hman=&vf=Grundskolan

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *