Boktips 2017

Jag har tidigare skrivit ett par inlägg om boktips. Du hittar dem här: (Boktips 2014) och (Boktips 2015). Nu är det dags för ett nytt inlägg om boktips då det den senaste tiden har kommit ut många böcker som är läsvärda och som handlar om områden som är väldigt aktuella just nu. Precis som tidigare handlar det om böcker som jag antingen har läst eller som jag är intresserad av att läsa.

Att anpassa undervisningen – till individ och grupp i klassrummet, Sofia Boo, Karin Forslund FrykedaL & Anja Thorsten

Boken är en teoretisk och praktisk vägledning mot en undervisning anpassad till individ och grupp. Boken innehåller metoder, strategier och dilemman och konkreta exempel från den svenska skolan. Ett systematiskt förebyggande arbete är nyckeln till att lyckas i rollen som lärare.

 

Att leda lärares lärande – formativ bedömning för skolledare, Dylan Wiliam

Boken ger konkreta råd för hur man kan stötta lärare samt hur man kan jobba med att utveckla lärares praktik. Att uppmuntra och stödja ändrade klassrumspraktiker på din skola är det mest effektfulla du som skolledare kan göra för att påverka elevernas lärande. Dylan Wiliam beskriver hur införandet av formativ bedömning på skolor bevisat förbättrar elevresultat och effektiviserar undervisningen.

Att sätta betyg – en berättelse från ett kollegium, Helena Wallberg

Hur kan man få till en likvärdig bedömning och betygsättning mot nationella krav som ska gälla alla och samtidigt organisera för en undervisning som möter alla elever där de är, utifrån deras behov och förutsättningar? I boken får vi följa ett antal lärare som resonerar sig fram till en betygssättning som utgår ifrån den vardag som läraren möter. I boken får vi också följa en handfull elever som utmanar lärarna och arbetar tillsammans med specialpedagogen för att hitta sätt som underlättar för dem.

Att undervisa nyanlända, Anna Kaya

Anna Kaya delar med sig av sina idéer och lärdomar från arbetet med nyanlända elever. Man får ta del av många konkreta tips på hur Anna anpassat undervisningen för de elever hon undervisat. Några frågor som Anna försöker svara på:

Hur kan jag anpassa undervisningen i en elevgrupp där det är stor spridning i språk- och kunskapsutveckling?
Hur kan jag planera och genomföra undervisningen så den utgår ifrån elevernas bakgrund och tidigare kunskaper?
Hur kan jag lära någon att läsa och skriva på ett nytt språk?
Hur kan jag undervisa så eleverna få utveckla sitt svenska språk och sina ämneskunskaper parallellt? 

Bortom PISA, Redaktörer Joakim Landahl & Christian Lundahl

10 pedagogik- och utbildningsforskare belyser den svenska utbildningens särdrag och blickar mot internationella trender inom utbildningen. Hur och varför skiljer sig olika länders skolor åt och hur kan vi studera dessa skillnader? Hur går  det till när en viss typ av pedagogik sprider sig över nationella och kulturella gränser?

Medförfattare till boken är Jakob Billmayer, universitetslektor i pedagogik vid Mittuniversitetet, Janne Holmén, docent i historia och verksam vid Uppsala universitet, Johanna Ringarp, doktor i historia och verksam vid Uppsala universitet, Linda Rönnberg, docent i statsvetenskap och verksam vid Umeå universitet, Petter Sandgren, doktorand i historia vid European University Institute i Florens, Barbara Schulte, docent i pedagogik och verksam vid Lunds universitet, Margareta Serder, vetenskaplig ledare vid FoU Skola i Skåne och Gita Steiner-Khamsi, professor vid Teachers College, Columbia University i New York.

De fem stora, Jesper Ersgård

En överblick över den skolforskning som bedrivs av Fullan, Hattie, Temperley, William och Dweck och kopplingen till det dagliga arbetet som sker i undervisningen. Alltför många reformer och förändringar i skolan har införts under antaganden. Men all förändring av skolan måste ske med stöd av forskning, vetenskapliga belägg och bred erfarenhet.

Effektiv undervisning – meningsfullt lärande, Simon Hjort & Ambjörn Furenhed

Boken utgår från situationer som är typiska för den svenska skolans vardag och belyser dem från forskning. Man fokuserar på praktisk nytta för lärare även om man hela tiden kopplar till forskning. Den skickligaste läraren är den som aldrig nöjer sig, utan fortsätter att utveckla och förbättra sin undervisning på ett klokt och konstruktivt sätt.Jag har precis börjat läsa boken och den verkar lovande. 

Formativ undervisning – Utveckla klassrumspraktiker med lärandet i fokus, Åsa Hirsch

Åsa Hirsch är lektor i pedagogik. Hur kan man utforma undervisningen från elevernas lärande och upplevelser i klassrummet? Boken diskuterar hur lärare – med hjälp av eleverna – systematiskt och kontinuerligt kan analysera hur lärande möjliggörs i klassrummet, finna det som utgör möjligheter och svårigheter, och utifrån detta hitta alternativa vägar att forma sin undervisning. 

Hjärna, gener och jävlar anamma, Torkel Klingberg

Torkel delar med sig av ny forskning kring barns lärande och motivation. Barn är inte bra eller dåliga på att lära sig, men de lär sig i olika takt, snabbare eller långsammare. Förståelse för matematik och läsning är inget vi människor föds med. I samspel mellan gener och miljö omformas  hjärnan och gör plats för de nya kunskaperna. Torkel tar även upp begreppet ”grit” (jävlar anamma) och dess betydelse för inlärningen.

 

Hjärnstark – hur motion och träning stärker din hjärna, Anders Hansen

Vi vet alla att motion är bra för hälsan, men den är även bra för inlärningen, men hur, hur ofta och när bör man utföra motionen för att få bästa möjliga effekt på inlärningen? Det är frågor som Anders försöker besvara i sin bok.

Jobba Smart – din vägledning som lärare, Helena Kvarnsell

Helena har dokumenterat tips över hur hon hanterar det komplexa yrket som lärare och hur hon gör för att få ihop tillvaron, d v s att få tiden att räcka till. Helena ger många praktiska råd om hur man kan underlätta arbetet och hämtar exempel från sin egen vardag som lärare.

Lärandematriser – att få eleven att förstå, Johan Alm

Lärandematriser beskriver målen ur elevers perspektiv, så begripligt att de själva kan bedöma sitt eget och kamraters lärande. Lärandematriser kopplar ihop mål, undervisning och bedömning i ett enda dokument och fungerar lika bra för alla skolstadier och ämnen; ett kraftfullt verktyg i klassrummet för effektivare respons och lärande. Bedömningen blir mer likvärdig och förenklas då lärandematriser utgår från kunskapskrav och lätt kan överföras till summativa omdömen.

Matematik med dynamiskt mindset – hur du frigör dina elevers potential, Jo Boaler

Många elever har svårt för matematik, vilket leder till att de som vuxna saknar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Jo  förklarar hur man kan undervisa så att elever får uppleva lärandets glädje och matematikens skönhet. Boken tar bl a upp dynamiskt mindset och hur frigör vi elevernas matematiska potential?

Motivation och lärande, Einar M Skaalvik & Sidsel Skaalvik

I boken presenteras åtta forskningsanknutna motivationsteorier. Elevernas motivation är en viktig faktor för lärandet som sker. Hur gör man för att motivera eleverna? Boken innehåller konkreta exempel på motivationshöjande aktiviteter som läraren kan använda.

Mångfald i skolan – framgångsrika sätt att möte (o)likheter, David Mitchell

David Mitchell är professor på Nya Zealand. I boken ger han ger evidensbaserade verktyg till framgångsrika sätt oberoende av elevgruppens sammansättning.

Boken tar upp (o)likheter som kön, klass, etnicitet, kultur, tro och funktionsolikheter. David kopplar den senaste forskningen inom området till den praktik som sker på skolorna med målet att nå alla elever.

Tänk om allt du vet om utbildning är fel? David Didau

David tar upp teser och myter om utbildning och det finns gott om sådana! En hel del som vi tar för givna sanningar problematiseras i boken. Glappet mellan forskning och vad vi tror om inlärning är ibland väldigt stort. Hur tror du att dina elever lär sig? I boken problematiserar David allt från formativ bedömning till prov och kopplingen mellan prestation för stunden och långsiktigt lärande.

Utmanande dialog – fördjupa dina elevers kunskap och förståelse, James Nottingham, Jill Nottingham & Martin Renton

Dialog som ett redskap i undervisningen. Dialog är en viktig del i att få eleverna att skapa en helhet, förstå hur olika begrepp och kontexter hör ihop för att kunna bygga upp kunskap och vidga perspektiven. Fokus i boken är att få eleverna att gå från att ha kunskap till att verkligen förstå. Boken innehåller många konkreta övningar och strategier. 

Utmanande återkoppling – som för dina elevers lärande framåt, James Nottingham & Jill Nottingham

Hatties metaforskning visar att återkoppling kan vara ett kraftfullt verktyg, men all återkoppling ger inte en skjuts till lärandet, utan en del återkoppling kan rent av vara negativ för elevens inlärning. I  boken visar James och Jill  vilken sorts återkoppling som är effektiv, hur och när den bör ges och när. Boken innehåller konkreta tips och övningar man kan testa.

Världens bästa undervisning – i Finland, Kina, Korea, Singapore & Sverige, Redaktörer Okhwa Lee & Tomas Kroksmark

Är man intresserad av att lära sig mer om hur skolsystemen i Shanghai, Sydkorea och Singapore (tre länder/regioner som alla presterar väldig t bra på PISA) ska man läsa den här boken. Olika professorer (främst) har skrivit varsitt kapitel där man beskriver vad som utmärker skolsystemet och vad som anses som framgångsfaktorer. Det jag verkligen gillar med boken är att alla som beskriver ett skolsystem har en gedigen bakgrund i och av det systemet, d v s det är ingen utomstående som efter en kortare visit försöker förstå skolsystemet.

Avslutningsvis en bok som inte kommit ut än (släpps i oktober 2017), men som jag ser fram emot:

Framgångsrik undervisning i matematik – en praktisk handbok, John Hattie, Douglas Fischer & Nancy Frey

Vad kännetecknar rika matematikuppgifter? Hur arbetar vi med problemlösning, frågor, bedömning och begreppskunskap? Hur undervisar vi för ett långsiktigt, metakognitivt lärande? Med utgångspunkt i den allra senaste pedagogiska och psykologiska forskningen behandlar och exemplifierar denna matematikdidaktiska grundbok de absolut centrala delarna av matematikundervisningen i relation till effektstorlekar.

Men … för läraren handlar effektiv matematikundervisning inte bara om att välja och använda rätt metod, utan framför allt om att veta när vilken metod ska användas beroende på var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling. Kapitel för kapitel, kompletterade med videoklipp, planeringsverktyg och mallar, får du som lärare undervisningsstrategier att använda inom elevernas olika inlärningsfaser.

Boken pendlar mellan evidensbaserad teori och praktik på ett medvetet och balanserat sätt. Här får du som lärare – från förskoleklass till gymnasiet – en sammanfattning av övergripande strategier och modeller som med precision balanserar undervisning mot ytinlärning, djupinlärning och lärande som kan omsättas.

 

Tänk på att ett skrivet ord är inte detsamma som att det automatiskt är sant, utan läs det som andra tycker/beskriver och använd det som ett underlag för reflektioner och diskussioner!

Om du har andra böcker som du läst som handlar om skola/skolutveckling/IKT etc som är värda att läsa så får du gärna dela med dig genom att kommentera nedan.

Lycka till med bokläsandet!

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *